Poland's Demographic Past, 31, 2012

Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski

AbstractDownload articleDownload article

Ludność parafii Krzynowłoga Mała w świetle podatków podymnego z 1661 i pogłównego z 1662 roku

AbstractDownload articleDownload article

Piaseczno w połowie XIX wieku — procesy ludnościowe w małej społeczności

AbstractDownload articleDownload article

Materiały do historii morowego powietrza w Słonimiu w latach 1630 i 1631

Download articleDownload article

Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku

Download articleDownload article

Recenzja: Jan Kwak, Przemiany demograficzne w ośrodkach górniczo-hutniczych Górnego Śląska u progu wielkiej industrializacji (od końca XVIII do połowy XIX wieku), [w:] Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. Hanny Kurowskiej, Zielona Góra 2010 (= „Zielonogórskie Spotkania z Demografią” 1), s. 255–265

Download articleDownload article

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2011

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout