Poland's Demographic Past

36, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Pomorze Zachodnie w 1300 roku — ludnościowy aspekt władzy
(Krzysztof Guzikowski)

Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775
(Konrad Rzemieniecki)

The impact of smallpox and vaccination in Northern Germany in 18th and 19th...
(Rolf Gehrmann)

More >

35, 2014

2014

Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej ...
(Radosław Poniat)

Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1...
(Konrad Rzemieniecki)

Informacje o Ormianach polskich w zbiorach Instytutu Matenadaran w Erywaniu
(Andrzej Gliński)

Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku
(Marek J. Minakowski)

More >

34, 2014

2014

Demografia rodziny mieszczańskiej w Starej Warszawie w pierwszej połowie XV...
(Piotr Łozowski)

Zaręczyny ormiańskie w dawnej Polsce — na podstawie ormiańskich akt sądowyc...
(Andrzej Gliński)

Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku
(Konrad Rzemieniecki)

Spis mieszkańców parafii Duszno z 1809 roku
(Jarosław Juszczak)

More >

33, 2014

2014

Napływ rycerzy na Pomorze Zachodnie do początku XIV wieku — ujęcie kwantyta...
(Krzysztof Guzikowski)

O przydatności rejestrów poborowych z XVI wieku w badaniach demograficznych
(Krzysztof Boroda)

Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897
(Konrad Rzemieniecki, Anna Miesiąc-Stępińska)

Status animarum parafii Zabartowo z 1766 roku
(Piotr Guzowski)

More >

32, 2013

2013

Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Lite...
(Marzena Liedke)

Populacja Krakowa w kontekście długofalowych procesów demograficznych na pr...
(Bartosz Ogórek)

Spisy parafian cerkwi trembowelskich z 1763 roku
(Konrad Rzemieniecki)

Recenzja: Jane Humphries, Childhood and child labour in the British industr...
(Radosław Poniat)

More >

31, 2012

2012

Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów ...
(Piotr Guzowski)

Ludność parafii Krzynowłoga Mała w świetle podatków podymnego z 1661 i pogł...
(Adam A. Pszczółkowski)

Piaseczno w połowie XIX wieku — procesy ludnościowe w małej społeczności
(Michał Szukała)

Materiały do historii morowego powietrza w Słonimiu w latach 1630 i 1631
(Marzena Liedke)

More >

30, 2011

2011

Pages: 144

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych
(Piotr Guzowski)

Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku
(Adam A. Pszczółkowski)

Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku
(Anna Miesiąc-Stępińska, Konrad Rzemieniecki)

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzko...
(Konrad Rzemieniecki)

More >

29, 2010

2010

Pages: 176

Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwo Litewskiego w XVI-XVII...
(Marzena Liedke)

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszows...
(Konrad Rzemieniecki)

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wyb...
(Krystyna Górna)

Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801−1870 (na podsta...
(Anna Czop)

More >

28, 2007

2007

Metody badań demograficznych nad społeczeństwami średniowiecznymi - perspek...
(Piotr Guzowski)

Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880
(Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Dariusz Szudra, Maciej Szukała)

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk De...
(Janina Gawrysiakowa)

27, 2006

2012

Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786-1863
(Sabina Rejman)

Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 1828-1864
(Arkadiusz Maślach)

Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku
(Piotr Rachwał)

Bibliografia polskiej demografii historycznej za lata 2004-2006
(Janina Gawrysiakowa)

More >

26, 2005

2012

Od redakcji
(Cezary Kuklo)

40-lecie działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nsuk Demograf...
(Cezary Kuklo)

O miejscu i perpektywach badań społeczno-demograficznych słów kilka
(Andrzej Wyczański)

Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwo...
(Cezary Kuklo)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout